Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

 

Bakgrund

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Argos Revision AB, av denna anledning lämnas följande information.

Argos Revision AB behandling av personuppgifter

Argos Revision AB kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t ex skatteverket, bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationer samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och /eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoende kontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättlagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger Argos Revision AB för att uppfylla dess professionella skyldighet. Argos Revision AB kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk managementåtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna behandling är nödvändig för Argos Revision AB  berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bland annat kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, epostadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registreringen av kunden kan Argos Revision AB även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som skall vidtas i enlighet med penningtvättlagen.

Argos Revison AB kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och epostadresser för att informera om seminarier och andra event som Argos Revision AB anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Argos Revision AB’s berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

Mottagare av information

Argos Revision AB är skyldiga att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Argos Revision AB kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av Argos Revision AB i syfte att kontrollera och upprätthålla Argos Revision AB’s opartiskhet och självständighet, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga riskmanagement åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Argos Revision AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Argos Revision AB skall kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Argos Revision AB ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Argos Revision AB’s system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter såsom registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett så kallat registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen,

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Argos Revision AB skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Argos Revision AB att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Argos Revision AB’s personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Kontaktperson vid frågor

Siv Lundberg                      Anna Åberg                        Lena Eriksson
090-701041                        090-775590                        090-775594